• Kompleksowy wynajem

    Kompleksowy wynajem

    RUSZTOWAŃ
    I SZALUNKÓW

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

 

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”), na mocy art. 13 niniejszym informujemy, że:

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Altrad Montaż Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siedlcach, ul. Starzyńskiego 1, adres do doręczeń: Polaki 23a, 08-130 Kotuń zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000031858, NIP: 821-21-95-840, o kapitale zakładowym 4.900.000 zł (zwana dalej „Administratorem”).

2.       We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się na adres e-mail: rodo@amm.siedlce.pl lub pisemnie na adres Administratora z dopiskiem „Dane osobowe”.

3.       Administrator dokonuje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zależności od kanału wykorzystywanego przez Panią/Pana do nawiązania relacji z Administratorem, jak też w zależności od kanału wykorzystywanego przez Administratora do nawiązania relacji z Panią/Panem, wobec tego dane mogą być przetwarzane drogą telefoniczną, e-mailową lub pisemną.

Ponadto przetwarzamy dane udostępnianie przez Panią/Pana, jak również dane pochodzące ze stron internetowych, a w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i reprezentujących przedsiębiorców, także z publicznych rejestrów. Przetwarzamy następujące kategorie odnośnych danych: identyfikacyjne, kontaktowe oraz korespondencyjne.

4.       Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane lub mogą być przetwarzane w celach:

a)        sporządzenia i ewentualnego wykonywania oferty (począwszy od nawiązania współpracy, wysłania ofert cenowych, negocjacji warunków umowy, zawarcia umowy oraz wszelkich innych stosowanych operacji służących osiągnięciu tych celów) - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

b)       wpisania Pani/Pana firmy, Pani/Pana pracodawcy do bazy potencjalnych Podwykonawców/Usługodawców/Dostawców Administratora - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

c)        dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, za które Administrator uznaje w szczególności: dokonywanie audytów, analityki oraz planowania biznesowego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

5.       Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione upoważnionym pracownikom lub współpracownikom Administratora.

Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.

6.       Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

7.       W przypadku, gdzie dane osobowe przetwarzane są w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora, dane osobowe przetwarzane będą przez okres działalności Administratora na rynku i realizowania przez niego wskazanych celów.

8.       Informujemy, iż przysługuje Pani/Panu prawo do:

a)        dostępu do swoich danych (art. 15 RODO);

b)       żądania ich sprostowania (art. 16 RODO);

c)        usunięcia danych – „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO);

d)       ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);

e)        wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO);

f)        wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

9.       Podanie danych osobowych jest uwarunkowane ustawowo, jest jednak dobrowolne, ale niezbędne do sporządzenia oferty.